Am ajuns să ne luptăm cu Dumnezeu?

În articolele trecute am tot vorbit despre: frica de oameni, ce este prezentată ca și o cursă.

Dar nu am atins, în mod direct, frica de Dumnezeu, ce, ne este prezentată, ca fiind: începutul înțelepciunii.

Și ce mă deranjează cel mai tare, e că am ajuns într-o situație, în care ne interesează mai mult părerea unui om, decât ce spune Dumnezeu.

Chiar și în biserică, Cuvântul lui Dumnezeu, se auzea tot mai puțin…

Să mă ridic și eu un pic!

Să prind ceva putere!

Ca mai apoi,

Ca Absalom,

Să fiu prins

Și omorât…

În fine…mi s-a făcut iar foame…haide și tu cu mine să ne smerim, să mâncăm, ca mai apoi s-aducem și noi rod!

Nu te grăbi de-acum. Mestecă încet, pentru a-i prinde întreg gustul. 🙏

Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea, ca să-mi mănânce carnea, tocmai ei – prigonitorii și vrăjmașii mei – se clatină și cad. Chiar o oștire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte: aș vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului și să mă minunez de Templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălţa pe o stâncă. Iată că mi se și înalţă capul peste vrăjmașii mei, care mă înconjoară: voi aduce jertfe în cortul Lui în sunetul trâmbiţei, voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Ascultă-mi, Doamne, glasul când Te chem: ai milă de mine și ascultă-mă! Inima îmi zice din partea Ta: „Caută Faţa Mea!” Și Faţa Ta, Doamne, o caut! Nu-mi ascunde Faţa Ta, nu îndepărta cu mânie pe robul Tău! Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele! Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Învaţă-mă , Doamne, calea Ta și povăţuiește-mă pe cărarea cea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei! Căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși și niște oameni care nu suflă decât asuprire. O, dacă n-aș fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii!… Nădăjduiește în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima și nădăjduiește în Domnul!
Psalmul 27:1‭-‬14 VDC
https://bible.com/bible/191/psa.27.1-14.VDC

Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi! Să te laude altul , nu gura ta, un străin, nu buzele tale! Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Furia este fără milă și mânia, năvalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? Mai bine o mustrare pe faţă decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Sătulul calcă în picioare fagurele de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul său. Cum înveselesc untdelemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău: mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Fiule , fii înţelept și înveselește-mi inima, și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește! Omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiţi. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine! Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis-de-dimineaţă este privită ca un blestem. O streașină, care picură necurmat într-o zi de ploaie, și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Cine o oprește parcă oprește vântul și parcă ţine untdelemnul în mâna dreaptă. După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul aţâţă mânia altui om. Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui și cine-și păzește stăpânul va fi preţuit. Cum răspunde în apă faţa la faţă, așa răspunde inima omului inimii omului. După cum Locuinţa morţilor și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului, aceea este bunul nume pentru un om. Pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunţelor, nebunia tot n-ar ieși din el. Îngrijește bine de oile tale și ia seama la turmele tale! Căci nicio bogăţie nu ţine veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. După ce se ridică fânul , se arată verdeaţa nouă, și ierburile de pe munţi sunt strânse. Mieii sunt pentru îmbrăcăminte și ţapii, pentru plata ogorului; laptele caprelor ţi-ajunge pentru hrana ta, a casei tale și pentru întreţinerea slujnicelor tale.

Proverbele 27:1‭-‬27 VDC

Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte și, după ce a șezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El. Apoi a început să vorbească și să-i înveţe astfel: „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor! Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi! Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul! Ferice de cei flămânzi și însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi! Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor! Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă și veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Voi sunteţi sarea pământului. Dar, dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăţa pe oameni așa va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi și va învăţa pe alţii să le păzească va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor. Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu ucizi ; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii.’ Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; și oricine va zice fratelui său: ‘Prostule!’ va cădea sub pedeapsa soborului; iar oricine-i va zice: ‘Nebunule!’ va cădea sub pedeapsa focului gheenei. Așa că, dacă îţi aduci darul la altar și acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul. Caută de te împacă degrabă cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniţă. Adevărat îţi spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ. Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu preacurvești.’ Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească a și preacurvit cu ea în inima lui. Dacă , deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o și leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. S-a zis iarăși: ‘Oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărţire.’ Dar Eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta, în afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurvește. Aţi mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu juri strâmb; ci să împlinești faţă de Domnul jurămintele tale.’ Dar Eu vă spun: Să nu juraţi nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu; nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui Împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poţi face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie: ‘Da, da; nu, nu’; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Aţi auzit că s-a zis: ‘Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte.’ Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ţi ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ţi cere, dă-i; și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Aţi auzit că s-a zis: ‘Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău.’ Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmașii voștri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc și rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepţi și peste cei nedrepţi. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptaţi? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrăţișaţi cu dragoste numai pe fraţii voștri, ce lucru neobișnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiţi dar desăvârșiţi, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.
Matei 5:1‭-‬48 VDC
https://bible.com/bible/191/mat.5.1-48.VDC

Domnul Dumnezeu să ne dea înțelepciune!

Lasă un răspuns

Scroll to Top
%d blogeri au apreciat: